UCHWAŁA NR XXXVIII/375/2018 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój, położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków: działka numer 202/21 o powierzchni 0,0017 ha.


UCHWAŁA NR XXXVIII /375/2018

Rady Miejskiej w Trzcińsku- Zdroju

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości

gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 12, art. 13 ust.1, art. 28 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 uchwały nr XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w tym gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, zawierane sa? kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w obrębie nr 4, m. Trzcińsko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków:

2. Stan prawny działki nr 202/21 uregulowany jest w księdze wieczystej nr KW SZ1Y/00028224/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXXVIII/375 /2018

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości

gruntowej, stanowiącej własność Gminy Trzcińsko-Zdrój

Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały stanowi własność Gminy Trzcińsko-Zdrój i wchodzi w skład gminnego zasobu nieruchomości.

Zgodnie z treścią art. 40 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami, przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.

Działka numer 202/21 od 18 maja 2010 roku jest przedmiotem dzierżawy i została zabudowana budynkiem innym niemieszkalnym - garażem wybudowanym z własnych środków finansowych Dzierżawcy na podstawie pozwolenia na budowę.

Burmistrz Gminy wnosi o podjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 14-02-2018 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2018 14:58