Zasady rekrutacji do Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju dla dzieci urodzonych w latach 2012-2015.


0x01 graphic
Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr III/470/2018

Burmistrza Gminy

Trzcińsko-Zdrój

z dnia 30.01.2018r.

Zasady rekrutacji do Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty
w Trzcińsku-Zdroju dla dzieci urodzonych w latach 2012-2015

Przedszkole zapewnia miejsca dla dzieci zobowiązanych odbyć roczne przygotowanie przedszkolne ( dzieci sześcioletnie urodzone w 2012r.).

Na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) z dnia
14 grudnia 2016 r. dzieci do Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane są na podstawie następujących zasad:

I. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w Przedszkolu Miejskim leśne Skrzaty nie biorą udziału w rekrutacji - rodzice (prawni opiekunowie) składają jedynie w placówce deklarację dotyczącą uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019.

II. W celu przeprowadzenia rekrutacji dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą: 2 przedstawicieli rady pedagogicznej przedszkola
i 1 przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole.

III. Komisja ustala kolejność na liście dzieci ubiegających się o przyjęcie na podstawie spełnianych kryteriów kwalifikacyjnych.

IV. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

1. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia według kryteriów określonych w ustawie
prawo oświatowe:

a) wielodzietność rodziny kandydata,

b) niepełnosprawność kandydata,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata:

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata:

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata:

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie:

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria są brane pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość- 10 punktów każde.

2. Na pozostałe miejsca, na kolejnych etapach rekrutacji kandydaci będą przyjmowani zgodnie z kryteriami określonymi w uchwale Rady Miejskiej
w Trzcińsku-Zdroju, które uwzględniają zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Kryteria są brane pod uwagę łącznie i maja ustaloną wartość punktową , odrębnie dla każdego z nich.

  1. dziecko, którego rodzice ( prawni opiekunowie) pracują zawodowo, wykonują

pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą

gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą - 5 pkt.;

  1. dziecko, którego jedno z rodziców pracuje - 4 pkt.

c) kandydat w następnym roku będzie objęty obowiązkiem przedszkolnym - 5 pkt.;

  1. dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza już do Przedszkola Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju - 1 pkt.

e) czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie - 3 pkt.

f) rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

- 2 pkt.

3. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola składa się do dyrektora Przedszkola Miejskiego Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju. We wniosku należy podać dane:

a) imiona, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, oraz numer PESEL kandydata,

b) imiona i nazwiska rodziców ( prawnych opiekunów) kandydata,

c) adres miejsca zamieszkania rodziców ( prawnych opiekunów) i kandydata,

d) adres zameldowania, o ile jest inny niż adres zamieszkania,

e) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców (prawnych opiekunów)

kandydata, o ile je posiadają.

f) dodatkowe informacje dotyczące: w.w. kryteriów, czasu pobytu w przedszkolu

i ilości spożywanych posiłków, oraz zgłoszenia ważnych uwag dotyczących

na przykład stanu zdrowia dziecka.

Wzór deklaracji oraz wniosku do pobrania w Przedszkolu Miejskim Leśne Skrzaty w Trzcińsku-Zdroju, na stronie internetowej: http://przedszkoletrzcinsko.pl, oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Trzcińsku-Zdroju: http://www.trzcinsko-zdroj.pl

4. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata:

a) Kryteriów określonych w punkcie 1:

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód, separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

- dokument poświadczający pieczę zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2013r. poz. 135, ze zm.

b) Dodatkowych kryteriów określonych w punkcie 2:

- zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu, a w przypadku samozatrudnienia aktualną informację z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o systemie studiów i planowanym terminie ich ukończenia lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

- zaświadczenie kuratora sądowego lub społecznego oraz opinia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.

5. Wymagania dotyczące składanych dokumentów:

a) Dokumenty dołączone do wniosku:

- są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentów,

- mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców/ prawnych opiekunów kandydata,

- oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań.

b) Weryfikacji dokumentów:

- Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata do potwierdzenia tych okoliczności. Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

- W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, burmistrz korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniu, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Na żądanie burmistrza, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje.

- Do prowadzenia tych spraw burmistrz może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej, kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy.

6. Procedura odwoławcza

a) W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

b) Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 5 dni od daty wystąpienia rodzica/opiekuna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia.

c) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic/opiekun może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

d) Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

e) W terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na odwołanie (doręczenie decyzji) rodzic/opiekun może wnieść skargę do Sądu Administracyjnego.

7. Postępowanie uzupełniające:

a). Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

b). Postępowanie uzupełniające przeprowadza się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

c). Do postępowania uzupełniającego stosuje się te same zasady, co w postępowaniu rekrutacyjnym.

V. Dzieci 2,5 letnie ( ur. w 2016r.) mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola
w rekrutacji uzupełniającej, w miarę wolnych miejsc.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr III/470/2018

Burmistrza Gminy

Trzcińsku-Zdroju

z dnia 30.01.2018r.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO LEŚNE SKRZATY W TRZCIŃSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

OD DNIA

DO DNIA

CZYNNOŚCI RODZICA

05.03.2018 r. godz.9.00

16.03.2018 r. godz. 15.00

Rodzice ( prawni opiekunowie) dziecka, które będzie kontynuowało edukację przedszkolną odbierają deklarację od nauczycieli lub ze stron internetowych, których adres został wcześniej podany, wypełnia ją i składają w przedszkolu.

19.03.2018 r. godz. 9.00

30.03.2018 r. godz. 15.00

Rodzice ( prawni opiekunowie) dziecka odbierają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola od nauczycieli, dyrektora lub ze strony internetowej, wypełniają go i składają w przedszkolu, dostarczając w razie potrzeby dokumenty potwierdzające zawarte w karcie informacje.

03.04.2018 r.

10.04.2018 r.

Powołanie komisji rekrutacyjnej. weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13.04.2018 r. godz. 14.00

Podanie informacji o wynikach naboru- wywieszenie list imiennych dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

16.04.2018 r. godz. 9.00

20.04.2018 r. godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodziców, że dziecko będzie uczęszczało do przedszkola poprzez złożenie podpisu w stosownej dokumentacji, nie złożenie podpisu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

27.04.2018 r.

godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkola.

30.04.2018 r. godz. 9.00

07.05.2018 r. godz. 14.00

Możliwość składania odwołań w sprawie nieprzyjęci dziecka do przedszkola

12.06.2018 r.

od godz. 10.00

13.06.2018 r. do godz. 12.00

Spotkania adaptacyjne dla rodziców i dzieci nowo przyjętych do przedszkola

27.08.2018 r. od godz. 9.00

31.08.2018 r. do godz. 12.00

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci przyjętych do przedszkola

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

20.08.2018r.

Godz. 9.00

24.08.2018 r. do godz. 15.00

Rodzice ( prawni opiekunowie) dziecka składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi zawarte w karcie informacje.

27.08.2018 r. do godziny 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

28.08.2018 r. do godz. 14.00

Podanie informacji o wynikach naboru- wywieszenie list imiennych dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

29.08.2018 r. od godz. 9.00

30.08.2018 r. do godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodziców, że dziecko będzie uczęszczało do przedszkola poprzez złożenie podpisu w stosownej dokumentacji, nie złożenie podpisu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca

31.08.2018 r. do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 07-02-2018 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 07-02-2018 14:38