Zarządzenie Nr III/471/2018 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój z dnia 01 lutego 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój na wspieranie realizacji zadań publicznych pn.: wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.


Zarządzenie Nr III/471/2018

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 01 lutego 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój na wspieranie realizacji zadań publicznych pn.: wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a, 2b, 2d-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm. ) oraz Uchwały XXXVI /350 /2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 zarządzam, co następuje:

§ 1 Powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:

  1. Ewa Winkel - Przewodnicząca Komisji

  2. Emilian Osetek - Członek

  3. Iwona Sozańska - Członek

  4. Antoni Śliwiński - Członek

  5. Piotr Przytuła - Członek

§ 2 Komisja Konkursowa rozpatruje oferty zgodnie z zasadami zapisanymi w Regulaminie pracy tej Komisji stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

§ 3 Komisja Konkursowa dokonuje wyboru ofert i podziału dotacji przewidzianych Uchwałą budżetową na dany rok budżetowy. Przedstawia Burmistrzowi propozycje przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

§ 4 Wykonanie i nadzór nad zarządzeniem powierzam Inspektorowi ds organizacyjnych, oświaty, kultury, kultury fizycznej i ochrony zdrowia w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju .

§ 5 Traci moc Zarządzenie Nr III/184/2016 Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój
z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów ofert.

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr III/471/2018

Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój

z dnia 01 lutego 2018 roku

Regulamin pracy Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój na wspieranie realizacji zadań publicznych pn.: wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Niniejszy regulamin określa zasady i kryteria wyboru ofert na realizację zadań publicznych pn: wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa jak również pracę, zasady Komisji Konkursowej, zwanej dalej „Komisją”.

§ 1

Komisja działa na podstawie:

1. Uchwały Nr XXXVI /350 /2017 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Trzcińsko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

2. Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

3. Niniejszego regulaminu.

§ 2

Komisja rozpatruje oferty złożone przez organizacje pozarządowe i dokonuje ich oceny i wyboru na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa. Komisja dokonuje merytorycznej i formalnej oceny ofert w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. Komisja sporządza propozycję podziału środków Burmistrzowi.

§ 3

Komisja podejmuje decyzje po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny ofert.

Wyniki pracy Komisji są zatwierdzane w formie zarządzenia przez Burmistrza.

§ 4

Inspektor ds. organizacyjnych, oświaty, kultury, kultury fizycznej i ochrony zdrowia zajmuje się przeprowadzeniem konkursu ofert i przygotowaniem projektów umów z oferentami, których oferty zostały wyłonione w wyniku konkursu i zaakceptowane przez Burmistrza. Inspektor zawiadamia oferentów, którym nie przyznano środków finansowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Piątkowski 02-02-2018 12:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Sozańska 02-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2018 12:46